Genealogie ?  Wat is dat ?
 
Het begrip ‘genealogie’ is afgeleid van de Griekse taal. ‘Genea’ betekent geboorte of geslacht en ‘logos’ is ‘woord’, ‘verhandeling’ of ‘leer’. Genealogie is ook het werken aan de eigen familiegeschiedenis.
Deze boeiende maar tijdrovende hobby wordt steeds meer beoefend.
 
Wie wil er eigenlijk niet weten wie zijn of haar voorouders waren, waar ze vandaan kwamen en wat ze deden?  
Nieuwsgierig is de mens nu eenmaal altijd naar zijn afkomst geweest, ook in vroegere eeuwen.
De vroegste stamreeksen vinden we in het Oude Testament van de Bijbel, stamreeksen van Adam, Abraham, David en Jezus. Het Europa van de vroege en latere middeleeuwen kende eveneens belangstellenden voor genealogische begrippen in de personen van Koninklijken bloede, ridders en adel.
 
Vanaf de 17e eeuw werd er steeds officiëler over adellijke families geschreven. In de 19e en 20e eeuw wordt genealogie meer en meer beoefend door de ‘gewone man’. In die tijd werden verenigingen áen tijdschriften opgericht.
Het zoeken naar de voorouders is als het ware een begin maken aan een bijna oneindige legpuzzel, waarvan je in de loop van de tijd steeds meer losse stukjes vindt en aan elkaar kunt passen.
 
In de genealogie kunnen we een beroep doen op een veelvoud van bronnen.
Deze kunnen we vinden in bijv. het nationaal, rijks-, provinciale-, streek- of gemeentearchieven.
 
Tegenwoordig worden vele bronnen via het Internet, voor de voorbewerking naar het archief, geraadpleegd en kunt u een deel van het genealogisch onderzoek daarom thuis doen.
Het gaat te ver om in dit ‘voorwoord’ alle die verschillende bronnen uitgebreid te behandelen maar hieronder heb ik wel de belangrijkste bronnen opgeschreven.
 
Ná 1811:
Bevolkingsgegevens van de gemeenten met de akten van geboorte, huwelijk of overlijden, bevolkingsregisters, gezins- of persoonskaarten, registers van naamsaannemingen Doop-, trouw-, graf/begraafboeken, lidmatenregisters en rekeningen van de kerken
 
Tot 1811:
Koopbrieven, notariële stukken van aan- en verkoop van gronden, testamenten, belastingkohieren, belastingregisters en poortersboeken waarin ingekomen zelfstandige beroepen worden vermeld
Militie- en lotingsstukken voor de militaire dienst, notulenboeken van instellingen, registers van weeskamers en armenhuizen, gerechtelijke stukken en gevangenisregisters, enz. enz.
 
Als u in uw familiegeschiedenis duikt of gaat duiken, komt u uw familieleden in dergelijke archiefdocumenten allemaal tegen met een schat aan informatie.
 
Maar bij genealogie gaat het niet alleen om de namen, data en feiten.
Oude foto’s en (kopieën van) documenten horen ook in het familiearchief thuis.
Er zijn talrijke andere documenten die uw familiegeschiedenis kunnen “inkleuren”, zoals:
·         familieaankondigingen
·         bidprentjes
·         aktes
·         testamenten
·         boedelbeschrijvingen
·         afbeeldingen
·         krantenknipsels
·         ansichtkaarten
·         onderscheidingen enz. enz.
Deze documenten beschrijven beetje bij beetje een stukje sociale geschiedenis van de personen en plaatsen hen in de totale context van de streek en de tijdsomstandigheden.