Het Aldfaer privacy filter
Met het Aldfaer privacy filter worden de datums die gebruikt worden afgeschermd.
De datum welke betrekking heeft op geboorte en doop worden niet getoond, als deze nog geen 100 jaar geleden hebben plaats gevonden.
Voor overlijden en begraven geld een periode van 50 jaar en voor de relatie datum is de periode 75 jaar.
 
Tevens is het privacy filter van invloed op het tonen van afbeeldingen.
Als de geboorte datum van de persoon nog geen 100 jaar geleden heeft plaats gevonden, zal geen afbeelding(en) worden getoond.
De afgeschermde informatie wordt in geen enkel bestand opgeslagen.
 
Opmerking:
De perioden welke getoond worden hebben de actuele waarde die u zelf heeft bepaald met uw keuze in het "dialoogvenster", hier kunt u van de standaard waarden in het privacy filter wilt afwijken.
 
Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers.
De wet is op 1 september 2001 in werking getreden. De WBP geeft de burger meer rechten.
De burger heeft het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt.
Hij mag zijn gegevens inzien en corrigeren en kan in veel gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens.
 
Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer plichten.
Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is,
of als de betrokken burger daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
Ook moeten zij in veel gevallen de burger laten weten wat zij met zijn gegevens (gaan) doen.
 
> De Wbp is niet van toepassing op gegevensverwerking voor persoonlijk of huiselijk gebruik.
 
College Bescherming Persoonsgegevens
Het College bescherming persoonsgegevens {(CBP)} ziet er, op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens, als onafhankelijke instantie op toe, dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt
en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijft.
 
Wettelijke Openbaarheidstermijn
De openbaarheid van de registers van de Burgerlijke Stand is wettelijk beperkt:
         geboorteakten na 100 jaar
         huwelijksakten na 75 jaar
         overlijdensakten na 50 jaar